top of page
Tietosuojaseloste

 

Päivitetty viimeksi 11.8.2023

Tämä tietosuojaseloste käsittelee Marika Luukkosen (myöhemmin ”Rekisterinpitäjä”) liikuntapalveluja käyttävien henkilöiden (myöhemmin ”Rekisteröity”) henkilötietojen käsittelyä. Se kattaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) (679/2016) ja Suomen tietosuojalain (1050/2018) velvoittaman osoitusvelvollisuuden sekä rekisteröidylle että valvontaviranomaiselle.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Marika Luukkonen, Y-tunnus 3145613-1

Sähköposti: luukkonen.marika@gmail.com

Puhelin: +358 40 7266793

2. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYPERUSTEET

Käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa:

 • Asiakasviestintä ja yhteydenpito Rekisteröidyn ja Rekisterinpitäjän välillä.

 • Ajanvaraus ja laskutus.

 • Muu asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä.

 • Yhteydenpitoon ja suoramarkkinointiin liittyvät luvat.
   

3. KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Rekisterinpitäjä kerää ja käsittelee tarvittaessa tilanteen mukaisesti seuraavia Rekisteröityjen henkilötietoja: 

 • Koko nimi

 • Osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

 • Ajanvaraustiedot

 • Laskutustiedot

 • Yhteyshenkilön, kuten huoltajan, nimi ja yhteystiedot

4. TIETOLÄHTEET

Rekisteriin kerätyt tiedot ovat pääsääntöisesti asiakkaan itsensä, tai alaikäisen asiakkaan huoltajan, antamia tietoja.

 

5. HENKILÖTIETOJEN SIIRTO TAI LUOVUTUS

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tai siirretä kolmansille osapuolille, kolmansiin maihin tai EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa tai siirtää ainoastaan Rekisteröidyn kirjallisella suostumuksella tai lakisääteisin perustein.


6. REKISTERIN SUOJAAMINEN

Rekisterinpitäjä noudattaa henkilötietojen käsittelyssä lainsäädännön mukaista huolellisuus- ja suojaamisvelvoitetta sekä hyvien tietosuojaperiaatteiden mukaista toimintatapaa. Tiedot suojataan niin, ettei asiaankuulumattomilla ole niihin pääsyä missään tilanteessa. 

 

 

7. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Rekisteröidyn tietoja säilytetään kirjanpitolakiin perustuen 1+6 vuotta asiakkaan viimeisestä ns. saldotapahtumasta. Jos esimerkiksi viimeinen käynti tunnilla on ollut 15.4.2020, tietoja säilytetään 31.12.2026 asti.

 

8. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) nojalla Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä ja oikeus tiettyihin toimenpiteisiin henkilötietojaan koskien.

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä, päästä tarkastelemaan tietojaan, oikaista tietojaan, rajoittaa tietojen käsittelyä sekä olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.

Lisäksi Rekisteröidyllä on tietyin rajoituksin mahdollisuus ja oikeus perua antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn, tallentamiseen ja siirtoon, vastustaa tietojen käsittelyä, vaatia tietojen poistamista ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Tarkastus- ja korjauspyynnöt tulee osoittaa kirjallisessa muodossa rekisterinpitäjälle.

9. LISÄTIEDOT 

Mikäli sinulla on kysyttävää tästä tietosuojaselosteesta, haluat lisätietoja tai haluat käyttää tarkastusoikeuttasi, otathan yhteyttä luukkonen.marika@gmail.com tai +358 40 7266793.

bottom of page